# شکست

اعتراف !

  آیا، هنگام آن نیستکه دیگر، دلالهوقیح، - هیزم کشنفاق - اینپیر زال  رانده  وامانده، دردادگاهعشق، بهاعترافنشنید؟ یا اینجغد شومسوی عدم بال و پر زند، درعمقاعتکاف نشیند! ***** منشاهد فنایغرور رود، درژرفنایتشنه مرداب ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 40 بازدید